Fotowoltaika w Świetle Obowiązujących Regulacji Prawnych w Polsce

W kolejnym artykule zwrócimy uwagę na aspekty prawne oraz regulacje formalno-prawne jakie trzeba spełnić przy inwestycji w budowę farmy fotowoltaicznej, obejmującej montaż ogniw fotowoltaicznych wraz z instalacjami urządzeń, drogami wewnętrznymi, liniami kablowo-energetyczno – światłowodowymi, przyłączeniami transformatorów, drogami gruntowymi oraz innymi elementami,stanowiącymi całość techniczno – użytkową, realizowaną na powierzchni większej niż 1 ha, która została przyłączona do sieci energetycznej średniego napięcia. Uregulowania te zawarte są w dyrektywach i ustawach wymienionych poniżej:

Lista Dyrektyw i Ustaw Regulujących Zasady Budowy Farmy PV:

 • § Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych;
 • § ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)
 • § ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenny (Dz.U.2012.647 z późń. zm)
  § ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2010., nr 243, poz. 1623 z późń. zm)
 • § ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004r. Nr 121, poz. 1266, z późn. zm.)
 • § rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397,z późn. zm.)

Pierwszym etapem w kwestii budowania farmy fotowoltaicznej jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Inwestor może zostać także zobowiązany do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko(OOŚ), gdy taką konieczność stwierdzi organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W ramach przeprowadzenia OOŚ analizuje się i ocenia się: wpływ bezpośredni i pośredni przedsięwzięcia na środowisko; stan powietrza, wód oraz gruntów (środowisko naturalne); stan przyrody – fauny i flory (środowisko przyrodnicze); stan wody; zdrowie i warunki życia ludzi, dobra materialne, zabytki kultury (środowisko społeczne) oraz wzajemne powiązania pomiędzy nimi; dostępność do złóż kopalin; możliwość i sposoby zapobiegania i zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko.

Kolejnym krokiem przybliżającym do rozpoczęcia inwestycji jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku jego braku jest konieczne uzyskanie decyzji o warunkach zagospodarowania przestrzennego, czyli prościej mówiąc określenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Aby uzyskać decyzję o warunkach zabudowy konieczne jest spełnienie następujących kryteriów:

 • Działka musi posiadać dostęp do drogi publicznej (bezpośrednio lub przez drogę dojazdową)
 • Teren jest wystarczająco uzbrojony lub planuje się wykonanie zbrojenia terenu.
 • Działka nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne – najlepiej nieużytki
 • Spełnienie zasady sąsiedztwa – co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu.

Następnym etapem będzie uzyskania pozwolenia na budowę obiektu. Jest to proces identyczny, jak w przypadku budowy domu czy fabryki. Zgodnie z ustawą o prawie energetycznym przedsiębiorstwo energetyczne ma obowiązek wprowadzić wytworzoną przez siebie energię elektryczną do sieci energetycznej. W tym celu, wyznacza warunki przyłączenia i zawiera umowę przyłączeniową.

Przedsiębiorstwo energetyczne musi jeszcze uzyskać koncesję Urzędu Regulacji Energetyki (URE) niezależnie od mocy jakiej będzie miała farma fotowoltaiczna. W tym celu farma musi spełniać wymagania art.33 prawa energetycznego i wtedy można złożyć wniosek. Po pozytywnej odpowiedzi, przedsiębiorca może zacząć budować farmę.

Budowa Farmy Fotowoltaicznej – Podział Na Etapy

I. Etap – KONCEPCYJNY

 • Wyszukanie lokalizacji,
 • Sprawdzenie planu zagospodarowania przestrzennego,
 • Decyzja o warunkach zabudowy,
 • Projekt budowlany,

II. Etap PRAWNO – ADMINISTRACYJNY

 • Pozwolenie na budowę, zawiadomienie o rozpoczęciu budowy, dziennik budowy i złożenie oświadczenia kierownika budowy,
 • Warunki przyłączenia systemu do sieci elektrycznej,
 • Umowa przyłączeniowa,
 • Rejestracja na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) i uzyskanie świadectw pochodzenia, tzw. “zielonych certyfikatów”,

III. Etap REALIZACYJNY

 • Budowa systemów PV i zawiadomienie o zakończeniu budowy,
 • Przyłączenie do sieci energetycznej,
 • Podpisanie umowy sprzedaży/kupna energii i odbiór systemu PV,