Fotowoltaika w świetle obowiązujących regulacji prawnych w Polsce

 • -

Fotowoltaika w świetle obowiązujących regulacji prawnych w Polsce

W kolejnym artykule zwrócimy uwagę na aspekty prawne oraz regulacje formalno-prawne jakie trzeba spełnić przy inwestycji w budowę farmy fotowoltaicznej, obejmującej montaż ogniw fotowoltaicznych wraz z instalacjami urządzeń, drogami wewnętrznymi, liniami kablowo-energetyczno – światłowodowymi, przyłączeniami transformatorów, drogami gruntowymi oraz innymi elementami,stanowiącymi całość techniczno – użytkową, realizowaną na powierzchni większej niż 1 ha, która została przyłączona do sieci energetycznej średniego napięcia. Uregulowania te zawarte są w dyrektywach i ustawach wymienionych poniżej:

Fotowoltaika - aspekty prawne - pozwolenia na budowę

Instalacja PV – aspekty prawne

 Lista dyrektyw i ustaw regulujących zasady budowy farmy PV:

 • § Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych;
 • § ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)
 • § ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenny (Dz.U.2012.647 z późń. zm)
  § ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2010., nr 243, poz. 1623 z późń. zm)
 • § ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004r. Nr 121, poz. 1266, z późn. zm.)
 • § rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397,z późn. zm.)
 • Pierwszym etapem w kwestii budowania farmy fotowoltaicznej jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Inwestor może zostać także zobowiązany do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko(OOŚ), gdy taką konieczność stwierdzi organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W ramach przeprowadzenia OOŚ analizuje się i ocenia się: wpływ bezpośredni i pośredni przedsięwzięcia na środowisko; stan powietrza, wód oraz gruntów (środowisko naturalne); stan przyrody – fauny i flory (środowisko przyrodnicze); stan wody; zdrowie i warunki życia ludzi, dobra materialne, zabytki kultury (środowisko społeczne) oraz wzajemne powiązania pomiędzy nimi; dostępność do złóż kopalin; możliwość i sposoby zapobiegania i zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko.
  Kolejnym krokiem przybliżającym do rozpoczęcia inwestycji jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku jego braku jest konieczne uzyskanie decyzji o warunkach zagospodarowania przestrzennego, czyli prościej mówiąc określenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Aby uzyskać decyzję o warunkach zabudowy konieczne jest spełnienie następujących kryteriów:
 • § działka musi posiadać dostęp do drogi publicznej (bezpośrednio lub przez drogę dojazdową)
 • § teren jest wystarczająco uzbrojony lub planuje się wykonanie zbrojenia terenu.
 • § działka nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne – najlepiej nieużytki
 • § Spełnienie zasady sąsiedztwa – co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu.
Instalacje fotowoltaiczna - etapy budowy

Instalacje fotowoltaiczna – etapy budowy

Następnym etapem będzie uzyskania pozwolenia na budowę obiektu. Jest to proces identyczny, jak w przypadku budowy domu czy fabryki. Zgodnie z ustawą o prawie energetycznym przedsiębiorstwo energetyczne ma obowiązek wprowadzić wytworzoną przez siebie energię elektryczną do sieci energetycznej. W tym celu, wyznacza warunki przyłączenia i zawiera umowę przyłączeniową.
Przedsiębiorstwo energetyczne musi jeszcze uzyskać koncesję Urzędu Regulacji Energetyki (URE) niezależnie od mocy jakiej będzie miała farma fotowoltaiczna. W tym celu farma musi spełniać wymagania art.33 prawa energetycznego i wtedy można złożyć wniosek. Po pozytywnej odpowiedzi, przedsiębiorca może zacząć budować farmę.

Budowa farmy fotowoltaicznej – podział na 3 etapy:

 

I. Etap – KONCEPCYJNY
§ Wyszukanie lokalizacji.
§ Sprawdzenie planu zagospodarowania
przestrzennego
§ Decyzja o warunkach zabudowy
§ Projekt budowlany
II. Etap PRAWNO – ADMINISTRACYJNY
§ Pozwolenie na budowę, zawiadomienie
o rozpoczęciu budowy, dziennik budowy i złożenie
oświadczenia kierownika budowy;
§ Warunki przyłączenia systemu do sieci
elektrycznej;
§ Umowa przyłączeniowa;
§ Rejestracja na Towarowej Giełdzie Energii (TGE)
i uzyskanie świadectw pochodzenia, tzw.
“zielonych certyfikatów”
III. Etap REALIZACYJNY
§ Budowa systemów PV i zawiadomienie o
zakończeniu budowy;
§ Przyłączenie do sieci energetycznej;
§ Podpisanie umowy sprzedaży/kupna energii
i odbiór systemu PV;